Struktura klubu

Hokejový klub ve Zlíně s názvem Aukro Berani Zlín tvoří společně dvě právnické osoby: HC Berani Zlín, z.s. (IČ 00531928) a Berani Zlín, s.r.o. (IČ 25566016).

HC Berani Zlín, z.s.

Základní ustanovení, charakter spolku:

spolek je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších změn a doplňků a s účinností od 1. 1. 2014 se řídící ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ve spolku se sdružují občané, jež pojí společný zájem o provozování činností, jež jsou cílem spolku. Spolek byl založen v roce 1995 a je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném příslušným soudem. Sídlem spolku je Zlín, Březnická 4068, PSČ 760 01.

Cíle a předmět činnosti spolku:

Hlavní činností spolku je vytváření organizačních a materiálních podmínek pro zájmovou amatérskou i profesionální sportovní činnost svých členů, a to jak jednotlivců, tak především sportovních oddílů, v nichž tito členové působí.

Spolek, v rozsahu vyplývajícím ze stanov a ekonomické a materiální možnosti zájmovou amatérskou i profesionální sportovní činnost svých členů, a to jak jednotlivých členů, tak i sportovních oddílů, v nichž tito členové působí.

Činnost spolku a jeho členů se organizuje ve třech sekcích (oddílech):

a) sekce hokejová, zahrnující soutěžní hokejové aktivity – junioři, starší dorost, mladší dorost, žáci a družstva přípravek

b) sekce krasobruslení

c) sekce zájmového rekreačního sportu, případně dalších sportů

Spolek podporuje provozování hokeje ve městě Zlín; za tím účelem zřizuje a provozuje samostatnou právnickou osobu, jež je provozovatelem profesionálního sportovního hokejového klubu (soutěžních hokejových oddílů) – Berani Zlín, s.r.o.

V souvislosti se svojí hlavní činností spolek spravuje a udržuje movitý a nemovitý majetek spolku a dbá o jeho účelné využití v souladu s cíli spolku. Do majetku spolku patří ZS Luďka Čajky a licence pro extraligu.

Orgány spolku tvoří:

- konference spolku

- představenstvo spolku

- generální manažer

Konference je nejvyšším orgánem spolku a má postavení členské schůze ve smyslu ustanovení § 248 a násl. Občanského zákoníku

Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Má 8 členů. V současné době pracuje v tomto složení: Ing. Radomír Zbožínek – prezident představenstva, MUDr. Miroslav Adámek, Ing. Juraj Surovič, Ing. Jiří Korec, Stanislav Přikryl, Zbyněk Mařák a Marta Havlová. Členové představenstva za svoji činnost v tomto orgánu nepobírali a nepobírají žádné odměny. Totéž platí i pro členy dozorčí rady.

Generální manažer řídí činnost spolku v době mezi zasedáním představenstva. V současné době tuto funkci zastává Martin Hosták.

Berani Zlín, s.r.o.

Společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlem společnosti je Zlín, Březnická 4068.

Společníci jsou tři a v souladu s dispozitivním ustanovením zákona se dohodli na následující výši podílů: společníci HC Berani Zlín, z.s. má podíl 41%, společníci statutární město Zlín má podíl 49% a společníci obchodní společnost PSG a.s. má podíl 10%

Společným cílem společníků je udržet a rozvíjet tradici zlínského hokeje, jako důležité součásti společenského života města a jeho okolí při respektování výchovné úlohy podpory mládežnického hokeje.

Společnost ustanovila následující orgány:

a) valná hromada

b) rada jednatelů společnosti

c) prokura

d) dozorčí rada společnosti

e) prezidium společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji společníci. Rozhoduje v otázkách, které příslušné právní předpisy (zejména zákon o obchodní korporacích) nebo společenská smlouva směřují do působnosti valné hromady.

Rada jednatelů statutárním orgánem společnosti je tříčlenná rada jednatelů jako kolektivní orgán. Jednatele jmenuje valná hromada. V současné době jsou jmenováni 2 jednatelé a to: Martin Hosták a Jiří Šolc . Třetí jednatel bude jmenován později.

Prokura uděluje a odvolává valná hromada. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nebo zatížit nemovité věci. Prokuristé jsou oprávněni k zastupování a podepisování za společnost tak, že k platnému projevu vůle je třeba souhlasu dvou prokuristů. V současné době je prokura udělena Ing. Věře Jandové a Ing. Radomíru Zbožínkovi.

Prezidium společnosti je orgánem, jehož prostřednictvím se naplňuje a uskutečňuje účast hlavního partnera (partnerů) na řízení hokejového klubu. Hlavním partnerem (partnery) se rozumí osoba (osoby), jež se dohodnutým způsobem podílí na financování provozu zlínského hokeje. Prezidium společnosti je poradním orgánem. Rozhodnutí prezidia mají charakter doporučení, určených příslušným orgánům společnosti, jichž se podle povahy doporučení týkají.

Prezidium má osm členů, které jmenuje valná hromada, a kteří ze svého středu volí prezidenta a dva viceprezidenty. V současné době pracuje v tomto složení: MUDr. Miroslav Adámek – prezident, Ing. Radomír Zbožínek – viceprezident, Ing. Juraj Surovič – viceprezident, Ondřej Běták – člen, Stanislav Přikryl – člen, Ing. Svatopluk Březík – člen. Členové prezidia za svoji činnost v tomto orgánu nepobírali a nepobírají žádné odměny. Totéž platí i pro členy dozorčí rady.

Dozorčí rada je tříčlenná s tím, že statutární město Zlín bude mít dva zástupce. Členy volí valná hromada. V současné době pracuje v tomto složení: Ing. Jiří Korec – předseda, RNDr. Bedřich Landsfeld – člen, Ing. Jan Štětkář – člen.