Změna názvu tzv. 2. ledové plochy ve Zlíně - dosud PSG aréna

Zapsaný spolek HC Berani Zlín, z. s., se sídlem Březnická 4078, 760 01 Zlín vyhlašuje nabídku za účelem změny názvu 2. ledové plochy (PSG aréna) ve Zlíně za účelem reklamy a propagace zájemce. Výběr vhodného zájemce bude proveden obálkovou metodou, a to nejvyšší nabídce. Na výběr vhodného zájemce se nevztahují právní předpisy upravující výběry veřejných zakázek či koncesní řízení a zároveň tato nabídka není veřejným příslibem.
Zájemce je povinen podat v nabídce jím požadovaný přesný název 2. ledové plochy a roční cenu za toto reklamní a propagační plnění, přičemž délka smluvního vztahu nesmí být kratší než 4 roky, a to písemně v uzavřené obálce s uvedením textu na obálce: NABÍDKA NÁZVU 2. LEDOVÉ PLOCHY.
   
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Zájemce v nabídce uvede své jméno, příjmení, datum narození a bydliště v případě fyzické osoby nebo název, IČ, sídlo a statutární zástupce v případě právnické osoby.

Nabídky lze poslat doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně podat na adrese: HC Berani Zlín, z. s., Březnická 4068, 760 01 Zlín. Kontaktní osoba: Ing. Šárka Franková. Základním a jediným kritériem pro hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny za roční plnění s délkou trvání smlouvy po dobu nejméně 4 let.

Poslední den a čas lhůty pro podání nabídek: 20. prosinec 2017 do 11.00 hod.

Zapsaný spolek HC Berani Zlín, z. s. si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tuto nabídku, a to i bez udání důvodu. Zájemci nemají v takovém případě právo na náhradu nákladů spojených s podáváním nabídek.


Martin Hosták, generální manažer
HC Berani Zlín, z. s.